ปี 2561

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics with WEKA วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR และ การสร้าง Model ด้วย Blender

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

อบรม การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อจัดการความรู้ด้วย Adobe Captivate

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

อบรม การสร้างองค์ความรู้แบบ Interactive Simulation ด้วย Adobe Captivate

วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม Microsoft Outlook 2010 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เทคนิคการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word (Macro & Form Active X)

วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561

อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2561 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย PowerPoint

(Macro & VBA) วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Cyber Security for Smart User วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อบรม Online Marketing วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย Inkscape

วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561

อบรม สร้างและจัดการแม่แบบเอกสารให้อยู่หมัดด้วย Word Styles & Formating

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561

อบรม เทคนิคการสร้างรายงานอัจฉริยะ Dashboard Report ด้วย Excel

วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Access Macro&VBA วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561

อบรม Excel Macro&VBA วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561

กิจกรรมในเดือนกันยายน

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้ค่ะ

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005