ตารางอบรม Inhouse ปี 2554

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554
อบรม นักออกแบบเว็บไซท์มืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554
อบรม เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดีย รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
อบรม Microsoft Outlook 2007 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 (Partner Support)
อบรม นักออกแบบเว็บไซท์มืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2554
อบรม Microsoft Excel 2007 New Feature and Word 2007 Intermediate
วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2554 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เทคนิคการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน รุ่น 1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554
อบรม เทคนิคการแต่งภาพและสร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วยAdobe Photoshop
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554
อบรม เทคนิคการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน รุ่น 2

วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2554

อบรม Microsoft Excel Intermediate 2007 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Word 2010 วันที่ 9 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการสร้างสรรค์งานเอนิเมชั่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2554
อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2554
อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTable 2003 วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2554
อบรม Microsoft Excel PivotTable 2010 วันที่ 17 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการสร้างสรรค์งานเอนิเมชั่น รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2554
อบรม Microsoft Office 2010, Windows 7 and Intro Windows Server 2008
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Office 2010 วันที่ 23 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Adobe Photoshop CS3 วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2554
อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Jashaka วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2554

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Microsoft Office 2010, Windows 7 and Intro Windows Server 2008
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel & PowerPoint 2010 วันที่ 6 - 7 เมษายน 2554 (Partner Support)

อบรม Microsoft Word & Excel 2010 รุ่นที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2554 (Partner Support)

อบรม Microsoft Word & Excel 2010 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Project 2010 วันที่ 20 - 21 เมษายน 2554 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Access 2010 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
อบรม สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย PowerPoint อัจฉริยะ 2003
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 9 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 10 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 11 วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
อบรม Advanced Professional Excel with Arrays Formula 2003
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2554
อบรม สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย PowerPoint อัจฉริยะ 2007
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Microsoft Office 2007 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2554
อบรม Macro & VBA Excel 2003 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2554 (Partner Support)
อบรม LibreOffice(Writer, Calc, Impress) วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2554
อบรม Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2003 วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2554
อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTable 2003 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2554
อบรม จัดการข้อมูลด้วย PivotTable 2007 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2554

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Microsoft Word 2007 วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel Basic - Intermediate 2007 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2554
อบรม Microsoft Word 2003 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2554 (Partner Support)
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 12 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 13 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 14 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 15 วันที่ 28 กรกฎาคม 2554
อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 16 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
อบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Access 2003 วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2554
อบรม Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2554 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Microsoft Windows 7 & OpenOffice.org รุ่นที่ 17 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
อบรม Advanced Calc Account and Marketing รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2554
อบรม Advanced Calc Account and Marketing รุ่นที่ 2 วันที่ 11, 15 สิงหาคม 2554
อบรม Advanced Calc Account and Marketing รุ่นที่ 3 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2554
อบรม Advanced Calc Functions รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554
อบรม Advanced Calc Functions รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2554

อบรม Advanced Calc Functions รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2554

อบรม Advanced Calc Account and Marketing รุ่นที่ 1 วันที่ 25, 29 สิงหาคม 2554
อบรม Advanced Calc Account and Marketing รุ่นที่ 2 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Advanced Calc Account and Marketing รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2554
อบรม สร้างสรรค์กราฟฟิกสวยด้วย GIMP วันที่ 14 - 16 กันยายน 2554
อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 20 - 21 กันยายน 2554 (Partner Support)
อบรม VBA Excel 2007 วันที่ 26, 28 กันยายน 2554 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2554 (Partner Support)
อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Jashaka วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2554
อบรม Microsoft Office 2007 วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2554
อบรม Advanced Professional Excel with Arrays Formula 2003
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2554

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Microsoft Excel 2007 วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2554 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Advanced Professional Excel with Arrays Formula 2007
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2554
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005