ตารางอบรม Inhouse ปี 2559

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software วันที่ 27 มกราคม 2559
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม Photo and Video Editing On Smartphone วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
อบรม Microsoft Access 2010 Fundamentals
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม Advanced Microsoft Word 2010
วันที่ 9 มีนาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Excel Formulas and Functions วันที่ 11 มีนาคม 2559
อบรม Microsoft Word 2007 Basic
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559 (Partner Support)
อบรม LibreOffice Calc วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
อบรม Microsoft Excel 2007 Basic
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Excel Formulas and Functions วันที่ 18 มีนาคม 2559
อบรม เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Microsoft Excel วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2559
อบรม Microsoft Word 2007 Intermediate
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559 (Partner Support)
อบรม สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Microsoft Excel
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
อบรม การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่องานในองค์กร วันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Microsoft PowerPoint 2016 วันที่ 4 - 5, 7 เมษายน 2559
อบรม Microsoft Word 2007 Intermediate
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2559 (Partner Support)
อบรม ตกแต่งภาพด้วย GIMP วันที่ 19 - 21 เมษายน 2559
อบรม Microsoft Excel 2007 Intermediate
วันที่ 20 - 21 เมษายน 2559 (Partner Support)

อบรม Advanced Excel Automatic Task with Macro

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2559
อบรม Data Analysis with WEKA วันที่ 25 - 27 เมษายน 2559
อบรม Microsoft Office 2010 Basic วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559
อบรม Data Analysis with WEKA วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel Chart
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Chart
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 (Partner Support)
อบรม LibreOffice Writer วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559
อบรม VBA in Microsoft Excel 2010 วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Macro in Microsoft Word วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (Partner Support)
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Excel for Summary Data and Chart Report
วันที่ 16 - 17, 23 - 24 มิถุนายน 2559
อบรม จัดการรูปภาพด้วย XNViews วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559

อบรม Macro in Microsoft PowerPoint

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 (Partner Support)
อบรม เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel Functions and Database
วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 (Partner Support)
อบรม Microsoft Office สำหรับงานเลขานุการ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม Microsoft Access 2010 Fundamentals
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 (Partner Support)
อบรม เจาะลึกเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Excel สำหรับเลขานุการ รุ่นที่ 1
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 (Partner Support)
อบรม เจาะลึกเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Excel สำหรับเลขานุการ รุ่นที่ 2
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559
อบรม Advanced Excel 2016 for Summary Data and Chart Report
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 Formulas and Functions
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559
อบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2559 (Partner Support)
อบรม ตกแต่งภาพด้วย GIMP วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 Macro/VBA
วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 (Partner Support)
อบรม เจาะลึกเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Excel สำหรับเลขานุการรุ่นที่ 3
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Office 2010 and Office 365 Fundamental
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Word 2013
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 (Partner Support)
อบรม สร้างแผนผังด้วย Dia วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559
อบรม ธุรการยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย IT รุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Cross Platform Mobile Development Workshop on
Job Training วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey วันที่ 6 - 8 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable&PivotChart
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
อบรม Illustrator CS6 วันที่ 19 - 21 กันยายน 2559
อบรม Learn how to create professional-looking infographic
วันที่ 22 กันยายน 2559
อบรม สร้างสื่อการเรียนรู้ Multimedia ด้วย CamStudio วันที่ 27 กันยายน 2559
อบรม เทคนิคการออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint
วันที่ 26 - 29 กันยายน 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2010 Macro/VBA
วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 (Partner Support)
อบรม การบริหารโครงการด้วย Microsoft Project วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Macro/VBA Access วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Facebook Marketing วันที่ 8 ตุลาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Microsoft Access 2010 Intermediate
วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2559 (Partner Support)
อบรม Advanced Excel for Accounting วันที่ 13 ตุลาคม 2559
อบรม LibreOffice Impress วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2559
อบรม เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559
 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
อบรม Windows 10 & Microsoft Office 2016 New Features
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
อบรม Microsoft Access 2010 Fundamentals
วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 (Partner Support)
 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Microsoft Excel 2013 Basic วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2013 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559
อบรม Advanced Template for LimeSurvey วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
อบรม Adobe Dreamweaver CS5 Basic - Advanced
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 (Partner Support)
 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005