ตารางอบรม Inhouse ปี 2564

กิจกรรมในเดือนมกราคม

 
ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ
 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม สร้างภาพสวย ๆ ไว้ใช้ใน Infographic ด้วย PowerPoint

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (Classroom + Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนเมษายน

 

ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Python Programming for User

วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564 (Partner Support) (Live Online Training)

อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
อบรม การบริหารจัดการอุปกรณ์ FIREWALL วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 1
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564

อบรม การดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Oracle Level. 2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม Data Visualization with Tableau Public วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564

(Partner Support) (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสำหรับภาครัฐ

วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 (Live Online Training)

อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวัน (Internet of Things for Daily Life)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (Live Online Training)

อบรม การใช้งาน ZOOM เพื่อจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (Live Online Training)

 

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Modern Artificial Intelligence No Coding

วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม เทคนิคการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วย Excel

วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing Service

วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม สร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบได้ Interactive Presentation ด้วย PowerPoint

วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม Data Visualization & Dashboard และการสร้างระบบแจ้งเตือนข้อมูลด้วย Excel

วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม การพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสียงแบบอัตโนมัติ (Chatbot)

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างงานบริการรูปแบบใหม่ (Blockchain)

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม Advanced Excel Inside Lookup Functions

วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 (Live Online Training)

อบรม Advanced Excel for Database

วันที่ 28 กันยายน 2564 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Intermediate & Advanced Microsoft Excel

วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564 (Live Online Training)

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

 
ยังไม่มีกิจกรรมขณะนี้ค่ะ

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Intermediate Microsoft Excel

วันที่ 2, 16 ธันวาคม 2564 (Live Online Training)

อบรม Intermediate & Advanced Microsoft Excel

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564 (Live Online Training)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 (Live Online Training)

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005