หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย OpenStat
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557
โดย อ.อมรเทพ ทองชิว และ อ.อเนก พุทธิเดช เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Adobe Photoshop CS6
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม ตัดต่อวีดีโอด้วย Windows Movie Maker
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2557
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 4
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางปะกง)
วันที่ 18 กันยายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 3
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางปะกง)
วันที่ 17 กันยายน 2557
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005