หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
อบรม Advanced Microsoft Excel 2013
วันที่ 16 - 17 มกราคม 2560
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Motion Graphic สำหรับงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560
โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Template for LimeSurvey
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Advanced Microsoft PowerPoint 2013
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม Microsoft Excel 2013 Basic
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559
โดย อ.บุรินทร์ รัชนกูล เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005