หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
การสร้างองค์ความรู้แบบ Interactive Simulation ด้วย Adobe Captivate
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อจัดการความรู้ด้วย Adobe Captivate
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR และ การสร้าง Model ด้วย Blender
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
โดย อ.อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics with WEKA
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
โดย อ.องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 08-9776-8094 หรือ 09-0656-6435 Trainingdd.com@2005