หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
อบรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
AEC (Refreshing Your Computer Skills) รุ่นที่ 1
กรมสรรพสามิต
วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร ใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลแทน Access กันเถอะ
บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จำกัด
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2003
บริษัท ไบโอ คอนซูเมอร์ จำกัด
วันที่ 16 กันยายน 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
การอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Lightworks
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 โดย อ.สมิทธิชัย ไชยวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
การอบรมหลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2556 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
หน้า 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005