อบรม การประยุกต์การใช้งาน Mail Outlook

ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

       


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]