อบรม Windows 8 for User รุ่นที่ 4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางปะกง)

วันที่ 18 กันยายน 2557

โดย อ.พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

       


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]