ปี 2561

กิจกรรมในเดือนมกราคม

อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics with WEKA วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561

อบรม เทคนิคการพัฒนาสื่อผสานเสมือนจริง AR และ การสร้าง Model ด้วย Blender

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

อบรม การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อจัดการความรู้ด้วย Adobe Captivate

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

อบรม การสร้างองค์ความรู้แบบ Interactive Simulation ด้วย Adobe Captivate

วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (Partner Support)

อบรม เทคนิคการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารชุดสำนักงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม Microsoft Outlook 2010 for Trainer วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมในเดือนมีนาคม

อบรม เทคนิคการสร้างเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word (Macro & Form Active X)

วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013

วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 (Partner Support)

กิจกรรมในเดือนเมษายน

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013 วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย PowerPoint

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

อบรม เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย PowerPoint

(Macro & VBA) วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อบรม Advanced Microsoft Office 2016 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
อบรม VBA in Excel วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 (Partner Support)
อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Office 2016 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

อบรม Advanced Excel Automatic Tasks with Macro

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Office 2016 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Inkscape วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561

อบรม เทคนิคการใช้งาน Smartphone เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Android & iPhone) วันที่ 8 มิถุนายน 2561

อบรม การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561

อบรม การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคแบบเคลื่อนไหว (Gifographic) ด้วย GIMP & Inkscape

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561

อบรม Fundamental Access 2013

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561(Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel 2013

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561(Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561(Partner Support)

อบรม สร้างและจัดการแม่แบบเอกสารให้อยู่หมัดด้วย Word Styles & Formating

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม

อบรม เทคนิคการจัดทำระบบรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561

อบรม สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

อบรม Macro & VBA Excel วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 (Partner Support)

อบรม การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมในเดือนสิงหาคม

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Excel for สำหรับงานด้าน HR วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel for Summary Data วันที่ 17 สิงหาคม 2561
อบรม Advanced Microsoft Excel Macro&VBA วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561
อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561(Partner Support)

อบรม Advanced Microsoft Excel วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (Partner Support)
อบรม Advanced Microsoft Excel for Summary Data วันที่ 31 สิงหาคม 2561

กิจกรรมในเดือนกันยายน

อบรม Microsoft Windows 10 วันที่ 7 กันยายน 2561
อบรม Advanced Microsoft Access Macro&VBA วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561
อบรม Macro & VBA Excel วันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 (Partner Support)
อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 26 กันยายน 2561 (Partner Support)

 

กิจกรรมในเดือนตุลาคม

อบรม Advanced Microsoft Excel 2016 วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561

อบรม Microsoft Windows Server 2012 Administrator

วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Microsoft Excel PivotTable

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2561(Partner Support)

อบรม สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software วันที่ 26 ตุลาคม 2561
อบรม การใช้งาน Office 365 วันที่ 29 ตุลาคม 2561

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

อบรม Microsoft Windows 10 Administrator

วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561

อบรม การออกแบบฐานข้อมูลด้วย LibreOffice Base วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561

อบรม สารพัดเทคนิค วิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (Partner Support)

อบรม Advanced Tips and Tricks Microsoft Word 2013

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561

อบรม Tools for Digital Management 4.0 (Google tools/Microsoft tools) and Social Media วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

อบรม Automatic Tasks with Excel Macro วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

อบรม Intermediate Microsoft Excel 2016 วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561

 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม

อบรม Advanced Custom Animations in Microsoft PowerPoint

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561

อบรม เทคนิคการใช้ Macro in Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (Partner Support)

อบรม Automatic Tasks with Excel Macro วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561

อบรม Data Mining with WEKA วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561

 

 

ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอไอทีซี จำกัด 498/5 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2688-1264 แฟกซ์ 0-2688-1584 Trainingdd.com@2005